poniedziałek, 13 lutego 2023

XXVIII REGIONALNY KONKURS „PALMA, PISANKA, MARZANNA”

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w XXVIII Regionalnym Konkursie „Palma, Pisanka, Marzanna” - zgłoszenia do 15 marca 2023.Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym i poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych oraz wielkanocnych.

Konkurs ma formułę otwartą. Jest skierowany do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkola;
2. Szkoły podstawowe - (klasy I - III);
3. Szkoły podstawowe - (klasy IV - VI);
4. Szkoły podstawowe - (klasy VII - VIII);
5. Szkoły średnie i dorośli.

Prace powinny być wykonane specjalnie na tegoroczny konkurs, własnoręcznie i z zastosowaniem tradycyjnych technik i materiałów. W palmach powinny się znaleźć między innymi
gałązki wierzbowe z baziami i rośliny "wiecznie zielone". Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia.
Prace
podpisane kilkoma nazwiskami oraz nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palmą, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
pl. T. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona,
lub Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.

Każda z prac powinna być opisana i zawierać dane tj. - imię, i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji - adres i nr telefonu placówki delegującej.
Wraz z opisaną pracą konkursową należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia w tym oświadczenie.

Prace należy dostarczyć do dnia 15 marca 2023 roku. Decyduje data wpływu do organizatora. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zapraszamy 26 marca 2023 r. do Sali Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT
Starosta Powiatu Częstochowskiego
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

Szczegółowych informacji udzielają:
Lilla Deska, dyrektor GOK-u – 34 355 50 55
Marzena Kosela, etnograf ROK-u – 34 366 59 65


Są gibcy, są silni, są w olimpijskiej formie! Polska Noc Kabaretowa 2024 w Częstochowie przed nami!

Polska Noc Kabaretowa 2024 25.10.2024, godz. 20.00 Hala Sportowa Częstochowa Są gibcy, są silni, są w olimpijskiej formie! Przybywamy do Was...