wtorek, 16 maja 2023

V Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”.


Regulamin

ORGANIZATOR - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Organizator konkursu ma na celu zainspirowanie się i zobrazowanie oczami uczestników piękna Jury

krakowsko-częstochowskiej poprzez jej obserwację i wyrażenie własną wypowiedzią plastyczną. 

Każdy uczestnik przysyła jedną pracę interpretując jedną wybraną przez siebie porę roku /np.wiosnę,

lato, jesień lub zimę/.

 

Cele:

- pogłębienie wiedzy o regionie Jury Krakowsko - Częstochowskiej o jej tradycjach i historii,

- przybliżenie i uwrażliwienie na walory przyrodnicze, krajobrazowe  z charakterystycznymi
   skałami  wapiennymi,

- pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji dzieci do indywidualnych wypowiedzi plastycznych,

- rozwijanie twórczości plastycznej,

- promocja uzdolnionych talentów,

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klasy I- VI

2. Format prac plastycznych A-4.

3. Technika dowolna, płaska.

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia i przyklejoną z tylu pracy z danymi: imię
     i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy tytuł pracy /pora roku/.

Termin:

    Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia

    9 czerwca 2023 roku na adres:

    Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

    tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81;   e-mail rok@rok.czestochowa.pl

    rok.czestochowa.pl

   Prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie  bierze

   odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury

3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej,

    zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania

4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup

    wiekowych:

    I grupa przedszkolaki

    II grupa - uczniowie klas I-III

    III grupa - uczniowie klas IV-VI

5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

    Laureaci będą poinformowani telefonicznie o odbiorze nagród.

Wystawa:

    Otwarcie wystawy plenerowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
    podczas trwania imprezy   JURA  ROK  FESTIWAL w dniu 24 czerwca 2023 roku
    w Konopiskach /Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej Gminne Centrum Kultury i Sportu,
    ul. Sportowa 60/.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie internetowej, https://rok.czestochowa.pl;  https://www.facebook.com/ROKCzestochowa/, serwis Youtube - kanał: rokczestochowa).


Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odbierać  do końca czerwca br. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie z przyczyn od niego niezależnych.O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą e-mail

Informacji na temat konkursu udziela: Małgorzata Chebel,starszy instruktor ds.plastyki, tel. 34 366 59 50;  plastyka@rok.czestochowa.pl

Włoskie perełki na początek wakacji - Almatur zaprasza na Capri i Lazurowe Wybrzeże

Rozpocznij wakacje po włosku! Tylko teraz w Biurze Podróży i Turystyki ALMATUR CZĘSTOCHOWA oferta MEGA LAST MINUTE!!!!! Czekają na Ciebie ...